سرور های VPN PPTP& L2TP

ردیف

نوع سرویس

آدرس سرور

1PPTP & L2TPvpn1.bbserver.ir
2PPTP & L2TPvpn2.bbserver.ir
3PPTP & L2TPvpn3.bbserver.ir
4PPTP & L2TPvpn4.bbserver.ir

سرور های Cisco 

ردیف

موقعیت

آدرس سرور

1UKcisco1.bbserver.ir
2GMcisco2.bbserver.ir
3USAcisco3.bbserver.ir
4UKcisco4.bbserver.ir

سرورهای کریو (Kerio )

 این سرور ها فقط برای استفاده از mac و linux می باشد و کاربران ویندوز باید از کانکشن هوشمند استفاده کنند.

ردیف

موقعیت

آدرس سرور

1USAkerio1.bbserver.ir
2USAkerio2.bbserver.ir
3UKkerio3.bbserver.ir