Please wait...

آدرس سرور ها

سرور های VPN PPTP& L2TP

ردیف

موقعیت

آدرس سرور

1USAvpn1.bbserver.ir
2USAvpn2.bbserver.ir
3UKvpn3.bbserver.ir
4UKvpn4.bbserver.ir


سرور های Cisco 

ردیف

موقعیت

آدرس سرور

1UKcisco1.bbserver.ir
2GMcisco2.bbserver.ir
3USAcisco3.bbserver.ir
4UKcisco4.bbserver.ir

سرورهای کریو (Kerio )

 این سرور ها فقط برای استفاده از mac و linux می باشد و کاربران ویندوز باید از کانکشن هوشمند استفاده کنند.

ردیف

موقعیت

آدرس سرور

1USAkerio1.bbserver.ir
2USAkerio2.bbserver.ir
3UKkerio3.bbserver.ir