سرور های VPN PPTP& L2TP

ردیف

نوع سرویس

آدرس سرور

۱ PPTP & L2TP vpn1.bbserver.ir
۲ PPTP & L2TP vpn2.bbserver.ir
۳ PPTP & L2TP vpn3.bbserver.ir
۴ PPTP & L2TP vpn4.bbserver.ir

سرور های Cisco 

ردیف

موقعیت

آدرس سرور

۱ UK cisco1.bbserver.ir
۲ GM cisco2.bbserver.ir
۳ USA cisco3.bbserver.ir
۴ UK cisco4.bbserver.ir

سرورهای کریو (Kerio )

 این سرور ها فقط برای استفاده از mac و linux می باشد و کاربران ویندوز باید از کانکشن هوشمند استفاده کنند.

ردیف

موقعیت

آدرس سرور

۱ USA kerio1.bbserver.ir
۲ USA kerio2.bbserver.ir
۳ UK kerio3.bbserver.ir