سرور های VPN PPTP& L2TP

ردیف

نوع سرویس

آدرس سرور

۱ PPTP & L2TP vpn1.serverip.org
۲ PPTP & L2TP vpn2.serverip.org
۳ PPTP & L2TP vpn3.serverip.org
۴ PPTP & L2TP vpn4.serverip.org

سرور های Cisco 

ردیف

موقعیت

آدرس سرور

۱ UK cisco1.serverip.org
۲ GM cisco2.serverip.org
۳ USA cisco3.serverip.org
۴ UK cisco4.serverip.org

سرورهای کریو (Kerio )

 این سرور ها فقط برای استفاده از mac و linux می باشد و کاربران ویندوز باید از کانکشن هوشمند استفاده کنند.

ردیف

موقعیت

آدرس سرور

۱ USA kerio1.serverip.org
۲ USA kerio2.serverip.org
۳ UK kerio3.serverip.org