داغ ترینها: ....

برنامه های زارع پور برای تصدی وزارت ارتباطات منتشر گردید

برنامه های زارع پور برای تصدی وزارت ارتباطات منتشر گردید

به گزارش کمیاب آنلاین برنامه پیشنهادی عیسی زارع پور برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم بـا رویکـرد مبتنـی بـر به کارگیـری تمامـی ظرفیت هـای داخلـی و خارجـی اعـم از جمعیـت جـوان و نخبـه، وجـود بیـش از ۴۰ سـال تجربـه در مدیریـت حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات کشـور، دسـتاوردهای سیاسـتی و اجرایـی در مدیریـت ایـن عرصـه، هم صدایـی کشـورهای منطقـه و سـایر کشـورهای همسـو بـا جمهـوری اسـلامی ایـران در ایـن عرصـه؛ بـا نـگاه درون سـاز و برون نگـر، در بخش های مختلف منتشر شـد.


به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایسنا، برنامه پیشنهادی عیسی زارع پور برای تصدی سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سید ابراهیم رییسی منتشر گردید. اسـتفاده حداکثـری از فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات و ظرفیت هـای فضـای مجـازی بـرای رسـیدن بـه ایرانـی هوشمند در تـراز انقـلاب اسـلامی در افـق ۱۴۰۴ بـا رویکـرد ایجـاد شـفافیت، مبـارزه بـا فسـاد، ارتقـاء کارآمـدی و بسـط عدالـت از طریـق ارایٔـه خدمـات هوشـمند، تامیـن و تسـهیل ارتباطـات فراگیـر، ارایٔـه سـرویس هـای محتـوای داخلـی، ایجـاد و توسـعه زیرسـاخت امـن و پایـدار در تمامـی ارکان دولـت و جامعـه، تمـدن سـازی در فضـای مجـازی، مقابلـه بـا تهاجـم فرهنگـی و ارتقـاء جایـگاه اقتصـاد دیجیتـال بـه عنـوان پیشـران و موتـور محـرک پیشـرفت همـه جانبـه بـا در نظـر گرفتـن ارزشـهای اســلامی-ایرانی مبتنــی بــر بیانیــه گام دوم انقــلاب اســلامی و در چارچــوب سیاســتهای کلــی نظــام مقــدس جمهــوری اسـلامی ایـران، بعنوان چشم انداز این برنامه ذکر شده است.
در این برنامه ذکر شده که فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مولفه هــای پیشــرفت و توســعه در حوزه هــای اقتصــادی، اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی رسـوخ و از مرحلـه تاثیرگـذاری بـر شـیٔونات مختلـف زندگـی روزمـره مـردم عبـور کـرده و بـه جزیـی از زندگـی آنـان تبدیـل شـده اسـت. ایـن بخـش، سـهم قابـل توجهـی در ایجـاد ارزش افـزوده اقتصـاد کشـور بوجود آورده و در به کارگیـری زیرسـاخت و شـبکه های توسـعه یافتـه و کارآمـد بـا هـدف کاهـش هزینه هـا و افزایـش بهـره وری ملـی موثـر اسـت. در واقـع پدیده(پارادایم)هـای جدیـد مبتنـی بـر فنـاوری اطلاعـات، فرصتـی را بـرای جهشـی بـزرگ در عرصـه جهانـی و تبدیل شـدن بـه کشـوری پیشـرفته بـا ویژگـی جامعـه ی دانش محـور فراهـم کرده اسـت.
مطالبـه خدمـات و نیازمنـدی هـای جدیـد در ایـن عرصـه و پاسـخ بـه آنهـا، مسـتلزم توجـه به تحـولات سـریع و بهره بـرداری از فناوری هـای نویـن جهـت ارتقـاء شـاخص های حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات در دنیـا و ارایٔـه خدمـات پایـدار و مبتنـی بـر پیشـرفت و توسـعه اسـت. بخـش اعظمـی از ایـن مـوارد بـا ایجـاد عدالـت و فسادسـتیزی در دسترسـی همگانـی بـه امکانـات فناورانـه پایـه، افزایـش کیفیـت خدمات،، تنظیم گـری مناسـب، مشـارکت بخـش خصوصـی و شـرکت های دانش بنیـان، توسـعه منابـع انسـانی و سـایر مـوارد لازم محقـق خواهـد شـد.
ایـن برنامـه که بـا رویکـرد مبتنـی بـر به کارگیـری تمامـی ظرفیت هـای داخلـی و خارجـی اعـم از جمعیـت جـوان و نخبـه، وجـود بیـش از ۴۰ سـال تجربـه در مدیریـت حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات کشـور، دسـتاوردهای سیاسـتی و اجرایـی در مدیریـت ایـن عرصـه، هم صدایـی کشـورهای منطقـه و سـایر کشـورهای همسـو بـا جمهـوری اسـلامی ایـران در ایـن عرصـه؛ بـا نـگاه درون سـاز و برون نگـر تهیـه شـده، به صورت کامل در این لینک موجود است.
در ادامـه ایـن نوشـتار، پـس از بررسـی اسـناد بالادسـتی. هشـت موضـوع مهـم مرتبـط بـا حـوزه ماموریتـی وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات شـامل حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، شتابدهی رشد صنعت فضایی و خدمات پستی مـورد بررسـی قرارگرفتـه و در هـر بخـش ضمـن بیـان وضعیـت مختصـر، مهمتریـن چالشـ ها و راهبردهـای پیشـنهادی بـرای برون رفـت از وضـع موجـود و رسـیدن بـه وضـع مطلـوب ترسـیم شـده اسـت.
1400/05/24
13:36:09
3.3 / 5
970
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(1)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
لینک دوستان كمیاب آنلاین