داغ ترینها: ....
دستاوردی دیگر از محققان ایرانی

بهبود کیفیت جنین گندم با بومی سازی فناوری پلاسمای سرد در صنعت غذایی

بهبود کیفیت جنین گندم با بومی سازی فناوری پلاسمای سرد در صنعت غذایی

کمیاب آنلاین: یک شرکت دانش بنیان با بهره گیری از توان متخصصان ایرانی، بهبود کیفیت و ماندگاری جنین گندم را با بهره گیری از فناوری پالسمای سرد جهت استفاده در صنایع غذایی کشور بومی سازی کرد.


محمدحسن بدخش مدیرعامل این شرکت فناور نانویی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار علم و آموزش ایرنا درباب این دستاورد توضیح داد: جنیـن گنـدم یـا گیاهـک گندم" یکی از محصولات فرعی در کارخانجات تولیدکننـده آرد اسـت که به دلیـل دارا بـودن انـواع ویتامین هـا، چربـی و فیبـر، ارزش غذایی بالایی دارد.
وی اشاره کرد: عـدم قابلیـت نگهـداری آن، مشـکل اصلی در خصـوص ایـن محصـول با ارزش غذایی بالا است کـه موجب می شود در مدت زمـان کوتاهـی این محصول تغییـر طعـم داده و فاسـد شـود.
این فناور گفت: به همیـن دلیـل ایـن محصـول بـا ارزش، بیشـتر بـه عنـوان خـوراک دام و طیـور اسـتفاده می شـود، بـا در نظـر گرفتـن فعالیـت آنزیم های لیپولیتیکی بـه عنوان عامـل اصلی کاهـش مانـدگاری جنین گنـدم و با توجه بـه خاصیت هـای فناوری "پالسـمای سـرد"، بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته جهان بمنظور گسـترش کاربرد پالسـمای ســرد در صنایـع غذایـی، کشـاورزی و صنایــع وابســته، اقــدام بــه ســرمایه گذاری در ایــن حوزه کرده اند.
بدخش تصریح کرد: تا حالا پژوهش هـای زیادی تأثیـر پالسـمای سـرد در غیرفعالســازی بسـیاری از گونه هـای میکروبـی را اثبـات کرده انـد، این دفعه نیز ما بعنوان یک شرکت فناور نانویی فعـال در حـوزه پالسـما ایـن فنـاوری را در زمینـه کاهــش بــار میکروبــی و غیرفعالســازی آنزیم هــا در مـواد غذایــی و گیاهـان دارویــی بــه کار گرفتـه ایم.
وی اظهار داشت: ایــن مجموعه فناور موفـق شـده بـا اسـتفاده از فنـاوری پالسـمای سـرد، گام ارزشـمندی در جهـت تبدیـل جنیـن گنـدم از محصـول جانبـی و یـا دور ریـز صنعتـی، بـه محصـول تجـاری بـا ارزش غذایـی بـالا بـردارد.
مدیرعامل این شرکت فناور اضافه کرد: ایــن مجموعـه همچنیـن در زمینــه اصــلاح بذرهــای کشــاورزی و میکروب زدایــی ســطوح مــواد غذایــی بــا کمــک پالسـمای ســرد نیـز فعالیـت دارد.
بدخش از مزایای اقتصادی و فنی این محصول را امکان ذخیره بلندمدت جنین گندم، کاهش بار میکروبی، حفظ کیفیت و ارزش غذایی محصول و مقرون به صرفه بودن آن عنوان نمود.
به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از خبرگزاری ایرنا، این محصول یکی از ۵۵ محصول فناورانه نانو است که در نمایشگاه چهار روزه فناوری نانو در خانه نوآوری و فناوری ایران رونمایی گردید.


منبع:

1400/11/02
23:42:27
0.0 / 5
849
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(1)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲
لینک دوستان كمیاب آنلاین