داغ ترینها: ....

ماسک نانویی پوست با قابلیت جذب سموم تولید شد

ماسک نانویی پوست با قابلیت جذب سموم تولید شد

کمیاب آنلاین: یک شرکت دانش بنیان ماسک زیبایی صورت و پد چشم با کمک همگرایی فناوری های نانو و زیست فناوری تولید و به بازار ارائه کرد.


به گزارش گروه علم وآموزش ایرنا، امین رضایی مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه ماسـک زیبایـی صـورت این شـرکت از نانوسـلولز باکتریایـی در ترکیـب بـا مـواد مفیـد بـرای سلامت و شـادابی پوسـت سـاخته شـده اسـت، اظهار داشت: سـاختار نانو سـلولز از جهاتـی شـبیه سـاختار پوسـت اسـت، در واقـع قابلیـت نانوسـلولز در تبـادل و آهسـته رهشـی مـواد باعـث می شـود این ماسـک مـواد مغذی، ویتامین هـا، آب و مـواد مفیـد دیگـر را بـا کارایـی بـالا بـه سـلول های پوسـت برسـاند و سـموم و ترکیبـات مضـر را از سـلول ها جـذب کنـد.
وی تصریح کرد: بـا ترکیـب نانوسـلولز بـا مـواد مختلـف، انـواع ماسـک های زیبایـی تولیـد می شـود کـه بـرای کاربردهـای مختلـف مانند آب رسـانی، سـم زدایی، بهبود آسـیب های پوسـتی مناسـب هسـتند، از خصوصیت هـای ممتاز ایـن ماسـک، اسـتفاده از مـواد کاملا طبیعـی و ارگانیـک اسـت، پدهـای زیـرچشـمی معمـولا بـرای رفـع مشـکلاتی ماننـد سـیاهی و گـودی زیـر چشـم، چـروک زیـر و اطـراف چشـم و مراقبت هـای بعـد از اعمـال اصلاحـی زیـرچشـم ماننـد اصـلاح کیسـه های زیـرچشـمی اســتفاده می شـوند، بــرای ایــن منظــور مــوادی ماننــد رطوبــت، اســید هیالورونیــک، ویتامین هایــی ماننــد ای، سی، گـروه ویتامین های ب و مـواد مغـذی دیگـر بایـد بـه سـلول های پوسـتی تحویـل داده شـود.
این فناور افزود: بـرای عملکـرد بهتـر و موثرتـر پـد زیـرچشـمی، ایـن مـواد بایـد در تمـاس نزدیـک و موثـر بـا سـلول ها قـرار بگیرنـد تـا به وسـیله آنهـا جـذب شـوند، نانوسـلولز مورداسـتفاده در ایـن پدهـا بـه علـت سـاختار ویـژه و شـباهت سـاختار بـا پوسـت، بیشـترین تمـاس ممکـن را بـا سلول های پوسـت برقـرار می کنـد، همچنیـن خاصیـت جـذب بـالا و رهایـش کنتـرل شـده و تعامـل رطوبتـی آن باعـث می شـود مـواد مـوردنظـر را به بهتریـن روش و مقـدار در اختیـار سـلول های پوسـتی قـرار دهد.
رضایی اظهار داشت: ماسـک های پوستی انـواع مختلفـی دارنـد کـه بـرای سـنین مختلـف و کاربردهـای مختلـف مورد اسـتفاده قــرار می گیرنــد کــه معمول تریــن آنهــا، ماســک های آب رســان، ویتامینــه و ســم زدا بــرای خانم هــای سـنین ۳۰ تـا ۶۰ سـال اسـت، مـواد آرایشـی و بهداشـتی در کشـور، بازار بسـیار بزرگـی دارنـد، طبـق بعضـی آمـار، ایـن بـازار بیشـتر از ۲۰ هـزار میلیـارد تومـان اسـت کـه البتـه حجـم بزرگـی از ایـن بـازار بـه وسـیله محصولاتـی کـه بـه صـورت قاچــاق یــا غیــررســمی وارد کشــور شــده اند، تامیــن می شـود.
وی اضافه کرد: درصــد بزرگــی از ایــن بــازار مربــوط بــه محصولات ت مربــوط بــه زیبایــی و سـلامت پوســت و بــه خصــوص صــورت اســت، تولیــد ایــن محصــول ضمـن داشـتن بـازار بسـیار بـزرگ در کشـور، قابلیـت صـادرات به خصـوص بـه کشـورهای همسـایه را دارد.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان خاطرنشان کرد: پدهـای چشـمی از جملـه محصولاتـی هسـتند کـه هـم در بیـن آقایـان و هـم خانم هـا طرفـداران زیـادی دارنـد، بـا افزایـش سـن، معمـولا بـالای ۳۵ سـال، و ایجـاد مشـکلاتی ماننـد سـیاهی زیـرچشـم یـا چیـن و چــروک اطــراف چشــم، نیــاز بــه مراقبــت و درمــان در ایــن قســمت صــورت افزایــش پیــدا می کنــد، همچنیــن بعــد از تراپی هایــی ماننــد بوتاکــس یــا اصــلاح کیســه های زیرچشــمی، پدهــای چشــمی می تواننـد بـرای رفـع التهـاب مفیـد باشـند، از مهم تریــن خصوصیت هــای پــد چشــمی نانوســلولزی میتوان به سازگاری بالا با پوست و حساسیت نداشتن و استفاده از مواد ارگانیک اشاره نمود.
رضایی خاطرنشان کرد: این پدها، قابلیــت عرضــه بــا مــواد مختلــف ماننــد انــواع ویتامین هــا و اسـیدهای ارگانیـک دارند و از قابلیت استفاده برای اهداف درمانی ومراقبتی برخوردار می باشند، این محصـول بـر پایـه نانوسـلولز باکتریایـی سـاخته شـده اسـت و رشـته های نانو الیـاف توسـط باکتـری سـنتز می شونـد، بـه همیـن دلیـل همگرایـی فنـاوری نانـو و زیسـت فناوری در این محصول به چشم می خورد، این محصول با حمایت مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راه توسعه قرار گرفته است.


منبع:

1400/11/24
11:36:12
0.0 / 5
703
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱
لینک دوستان كمیاب آنلاین