داغ ترینها: ....

مقررات گذاری حوزه اینترنت پرسرعت چگونه است؟

مقررات گذاری حوزه اینترنت پرسرعت چگونه است؟

به گزارش کمیاب آنلاین پیـرو مصوبـه ۲۶۶ و اعمـال شـیوه جدیـد محاسـبه پهنـای بانـد، کاهـش حـدود ۲۰ درصـدی قیمـت هزینه واگذاری، قیمـت خدمت پهنای بانـد و اینترنـت را بـرای مشـتریان شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت کـه اپراتورهـا هسـتند، به همراه داشـت که مصرف کننـده نهایـی نیـز از آن منتفـع می شود.


به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایسنا، اینترنـت دایـل آپ اولیـن تجربـه اسـتفاده از اینترنـت میـان کاربـران ایرانـی بود. به گونـه ای که در نیمـه دوم دهه هفتاد حـدود ۵۰۰۰ کاربر ایرانـی با اسـتفاده از آن نیازهای خویش را رفـع می کردنـد. امـا، در ایـن بسـتر به قـدری محدودیـت وجـود داشـت کـه اصلا در رابطـه بـا آن صحبـت از حجـم و سـرعت، بـه معنـای کنونـی مطـرح نبـود. در این راستا رگولاتوری بعضی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را در چارچوب گزارش «واکاوری مقررات گذاری در حوزه اینترنت پرسرعت» انتشار یافته است.
بـا گسـترش فنـاوری، اکثـر فعالیت هـای اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگـی در سراسـر جهـان بـر پایـه فناوری اطلاعات بنـا شـد. این امـر دنیـا را به دهکـده کوچکی تبدیـل کـرد و باعـث شـد همـه افـراد در سراسـر جهـان، از اطلاعات و فناوری هـا بـرای ارتبـاط بـا یکدیگـر اسـتفاده کننـد. امـروزه اینترنـت بـه جزئـی جدایی ناپذیـر از زندگـی افـراد تبدیـل شـده اسـت؛ به گونـه ای کـه کاسـتی و ضعـف اسـتفاده از آن، بـه مثابـه عقـب مانـدن از حرکـت کاروان جهانـی تلقـی می شـود.
در ایـران در سـال ۱۳۸۲ جهشـی در حـوزه اسـتفاده از بسـتر اینترنـت اتفـاق افتـاد و وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن، بـا گرفتـن حق الامتیـاز یـک میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون تومانـی، پروانـه ارائـه سـرویس اینترنـت پرسـرعت بـه روش ADSL را بـه شـرکت های PAP واگـذار کـرد. سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی نیـز همزمـان بـا ورود اینترنـت پرسـرعت بـه کشـور در بخـش تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویی تاسـیس شـد تا به عنـوان نهاد نظارتـی، زمینه رقابتی شـدن فعالیـت فعـالان بازار و ارتقای کیفیـت خدمات ارتباطـی را فراهـم کنـد.
پـس از این سـال بود که رشـد تعداد کاربـران اینترنت در ایـران سـرعت گرفـت، به گونـهای کـه طبـق آخریـن آمـار و اطلاعات بخش ICT کشـور که توسـط سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی منتشـر شـده اسـت در حـال حاضر، بیـش از ۸۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۲۴ نفـر در ایـران از اینترنـت اسـتفاده می کننـد. از ایـن تعـداد ۷۷ میلیـون و ۷۰۶ هـزار و ۸۸۵ نفـر مشـترک اینترنـت موبایـل و ۹ میلیـون و ۷۱۸ هـزار و ۴۳۹ نفـر مشـترک اینترنـت ثابـت هسـتند.
همزمـان بـا فراگیـر شـدن اینترنـت در میـان مـردم، هزینـه اسـتفاده از ایـن بسـتر به عنـوان دغدغـه ای بـرای کاربـران مطرح شـد؛ از آنجاکه، بر اسـاس قانون وظیفـه تعرفه گـذاری بـه رگولاتـوری محـول و از سـوی دیگـر، مشـخص کـردن چارچـوب ارائـه خدمـات بـه کاربـران بـرای اپراتورهـا به عنـوان وظیفـه دیگـر ایـن سـازمان درنظـر گرفتـه شـده بـود، رگولاتـوری همواره دغدغـه محاسـبه بهتریـن تعرفـه و قیمت گـذاری را داشـته اسـت.
از ایـن رو، از بـدو تاسـیس رگولاتـوری پیش نویس های متعـددی بـرای تصویـب بهتریـن تعرفـه اسـتفاده از اینترنـت، در کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطـات تدویـن شـده کـه حاصـل آن مصوبـه ۱۵۲ پیرامـون تعرفـه خدمـات اینترنـت پرسـرعت از طریـق فنـاوری ADSL، مصوبـه ۱۸۱ بـا هـدف کاهـش هزینـه اینترنت در سـبد خانـوار بـا بررسـی زنجیـره هزینـه هـای ارایـه خدمـات اینترنـت بر مبنـای قیمت روز، مصوبـه ۱۹۱ مـورد تعرفـه برقـراری و نگهـداری خطـوط ADSL برای نـرخ حجم هـای بالاتـر از ۲۰۴۸ کیلوبیـت بـرثانیـه، مصوبـه ۲۱۵ پیرامـون تعرفه ارائه خدمـات هم مکانی در مراکز شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت و مصوبه ۲۲۳ بـرای اصلاح مصوبـه ۱۵۲ پیرامـون تعرفـه خدمـات اینترنـت پرسـرعت از طریـق فنـاوری ADSL در خصـوص سـقف تعرفـه راه انـدازی تجهیـزات انتهایی (مـودم) بـوده اسـت.
در ایـن میـان یکـی از مصوباتـی کـه شـاید بتـوان آنرا مهمتریـن مصوبـه دانسـت، مصوبـه ۲۳۷ اسـت. براسـاس ایـن مصوبـه کـه در سـال ۹۵ بـه تصویـب رسـید، تعرفـه خدمـات اینترنـت پرسـرعت از طریـق فنـاوری ADSL و اینترنـت مبتنـی بـر فنـاوری وای فای براسـاس حجـم ترافیـک داخلـی و بین الملـل مطـرح شـد. در ایـن مصوبـه بـا کاهـش ۲۰ درصـدی قیمـت هـر گیگابایـت گام مهمـی در راسـتای حمایـت از مصرف کننـدگان نهایـی خدمـات اینترنـت ثابـت، برداشـته شـد. البتـه، در اواخـر دوره دولـت یازدهـم ایـن مصوبـه بـا انتقاداتـی همـراه و طـرح غیرحجمـی تعرفـه سـرویس های ثابـت مطـرح شـد کـه تـا مرحلـه اجرایـی شـدن نیـز پیـش رفـت، اما بـه دلیـل اعتراض مشـترکان مبنـی بر مناسـب نبودن تعرفه هـا، متوقف شـد.
پیدایش اینترنت موبایل
بـا ظهـور فناوری هـای 3G و4G، رقیبـی جـدی بـه نـام اینترنـت همـراه بـرای اینترنـت ثابـت به وجـود آمـد و سـرویس اینترنـت ثابـت بـه خاطـر سـرعت بیشـتر اینترنـت موبایـل و تعرفـه پاییـن آن، بـازارش را تـا حـدودی از دسـت داد. تعرفـه اینترنـت موبایـل از همـان آغاز ورود به کشـور، به صورت حجمی محاسـبه می شـد. نکتـه اول ایـن اسـت که وقتـی اینترنـت ثابت و اینترنـت همـراه بـه صـورت حجمـی محاسـبه شـود، بـا توجـه بـه شـرایط خـاص اینترنـت همـراه ماننـد سـرعت و کیفیت بالاتـر، دسـترس پذیری راحتتر و... رقابـت بیـن ایـن دو بسـیار سـخت می شـود و قطعـا موبایـل، پیـروز ایـن میـدان خواهـد بـود. در حالیکـه در سـایر کشـورها این گونه نیسـت و اینترنـت همراه به صـورت حجمـی و بسـیار گـران ارائـه می شـود.
نکتـه دیگر مربـوط به نوع مصرف کاربران اسـت، این که اسـتفاده از اینترنت ثابت در همه جا میسـر نیست و از آنجائیکه در مکانهایـی کـه امـکان اسـتفاده از اینترنت ثابـت وجـود دارد، افـراد زمـان بیشـتری در اختیـار دارنـد، نـوع مصـرف داده متفـاوت می شـود، مثلاً ممکن اسـت فیلم ببینند. اما ماهیـت اینترنت موبایل بـرای انجـام کارهـای فـوری ماننـد تراکنـش اسـت.
کشورهای دیگر در این حوزه چه تجربه ای دارند؟
در اغلـب کشـورها سیاسـت گـذاری به گونـه ای انجـام شـده کـه در اینترنـت ثابـت بسـته بـه نـوع مصـرف، کاربـر نگـران حجـم نباشـد، بنابرایـن در کشـورهای پیشـرو اینترنـت ثابت بـه صـورت نامحـدود در اختیار کاربـر قـرار می گیـرد. در همـه کشـورها اینترنـت ثابت به صـورت غیرحجمی محاسـبه می شـود؛ بـرای تصویـب مصوبـه ۲۶۶ نیـز مطالعـات بسـیاری در ایـن زمینـه انجـام شـد و مقایسـه هـای تطبیقی با کشـورهایی ماننـد ترکیه که از نظـر نـوع اسـتفاده دیتـا و فرهنگ مصرفی شـرایط مشـابهی بـا ایـران دارنـد، صـورت گرفـت.
بررسـی سیاسـت های کشـورهای مختلـف دنیـا در ارائـه اینترنـت بـه کاربـران نشـان مـیداد کـه در ایـران محاسـبه تعرفـه اینترنـت بـا آنچـه در دنیـا اتفـاق می افتـد فاصلـه داشـت. در ایـن بررسـی ها مشـخص شـد شـرایط اسـتفاده از اینترنـت همـراه که در ایـران رو بـه افزایـش اسـت، روی کیفیـت هـم اثـر منفـی می گـذارد. بـه ایـن دلیـل کـه چـون ارزان، در دسـترس و بـاکیفیـت اسـت، کاربـر دیگـر نیـازی بـه اسـتفاده از اینترنـت ثابـت پیـدا نمی کنـد. در حالیکـه در ترکیـه اسـتفاده از اینترنـت ثابـت بیـش از ۱۰ برابـر موبایـل بـود.
بنابرایـن مصوبـه ۲۶۶ در نظـر داشـت بـا هـدف صیانـت از بسـتر اینترنـت ثابـت بـه دلیـل رفـع خلاءهای موجود، این شـرایط را در کشـور کمـی تعدیـل کنـد. همچنیـن، رگولاتـوری بـا بررسـی سیاسـت های سـایر کشـورهای دنیـا در ارائـه اینترنـت بـه کاربـران متوجـه شـد کـه اغلـب ایـن سیاسـت ها بـا توجـه بـه درآمـد، هزینـه و شـرایط خاص کاربـران، پیشبینی می شـود.
اینترنت بر مبنای حجم چگونه محاسبه می شود؟
در محاسـبه تعرفـه اینترنـت بـر اسـاس حجـم، میـزان ترافیـک مـورد اسـتفاده کاربـر بـر بسـتر اینترنـت (مجمـوع دانلـود و آپلـود) کـه واحـد محاسـبه آن کیلوبیـت بـرثانیـه اسـت، مدنظـر قـرار گرفتـه و سـرویس هایی کـه دارای حجـم مشـخص در مـدت زمـان معیـن هسـتند سـرویس های حجمـی نامیـده می شوند. (سـرویس های حجمـی دارای حجـم مشـخصی بـوده و بـا سـرعت مشـخص و مـدت زمـان معیـن ارائـه می شـوند.)
بسـته حجمـی نیـز حـاوی مقـدار مشـخصی حجـم بـا درصـد تخفیـف معیـن هسـتند کـه در بازه هـای زمانـی مختلـف از سـوی شـرکت های ارائـه دهنـده اینترنـت بـرای مشـترکان تعریـف می شـوند و مـدت زمـان اسـتفاده از ایـن بسـته هـا بـه اعتبـار زمانی سرویسـی کـه فعال شـده، بسـتگی دارد. بـا ایـن تعریف، در مصوبـه ۲۳۷ مبنای محاسـبه تعرفـه اینترنت بر اسـاس حجم بوده اسـت.
چرا احتیاج به تغییر مصوبه ۲۳۷ بود؟
سـالیان سـال در کشـور مـا مبنـای محاسـبه تعرفـه اینترنـت ثابـت در همـه مصوبه هـا حجـم بـود. البتـه در مصوبـه ۲۳۷ هـم بـه ازای سـرعت حجـم داده مـی شـد و تنهـا مبنـا حجم نبـود، امـا قیمت گذاری بیشـتر بـر اسـاس حجـم صـورت می گرفـت. امـا دو خلاء در آن وجـود داشـت نخسـت اینکـه کاربـران مـدام نگران تمـام شـدن حجـم خـود بـوده و به نوعـی دغدغـه گیـگ شـماری داشـتند، بنابرایـن، بـه مصوبـه ای نیـاز بـود کـه میانگیـن مصـرف متوسـط افـراد را محاسـبه و حـد مصـرف منصفانـه را تعییـن کنـد، چراکـه ایـن گیـگ شـماری تبعاتـی به همـراه دارد. به عنـوان مثـال دغدغـه گیـگ شـماری کاربـر را از مصـرف محتـوای ویدیویـی کـه امـروزه در دنیـا ۸۰ درصـد محتـوای سـرویس اینترنـت را تشـکیل می دهـد، بازمـی دارد.
از سـوی دیگـر، از آنجاکـه ایـن موضـوع بـرای تولیدکننـدگان محتوا حائـز اهمیت اسـت، برای همـراه کـردن کاربـر بـا ایـن تغییـر فرهنـگ مصـرف الزم اسـت در بحـث هزینه هـا از حـق و حقـوق کاربران حمایـت شـود. در اینجاسـت کـه موضـوع اسـتفاده از اینترنـت ثابـت و سـیار اهمیـت پیـدا می کنـد. شـواهد حاکـی از آن اسـت کـه تمایـل بـه اسـتفاده از محتواهـای ویدیوئـی در ایـران هـم ماننـد سـایر کشـورهای جهـان در حـال افزایـش اسـت. بـا توجـه بـه ایـن تغییـرات اگـر قـرار بـود همچنـان تعرفه هـای قبلـی اعمـال شـود، احتمـالا مشـترکان بایـد متحمـل هزینه هـای بیشـتری می شـدند.
نکتـه دیگـر اینکـه، در مصوبـه ۲۳۷ و مصوبـات قبـل از آن بـه توسـعه شـبکه ملـی اطلاعات و پهنـای بانـد داخلـی توجهـی نشـده بـود. بنابرایـن، بـه مصوبـه ای نیـاز بـود کـه بـا تشـویق کاربـران بـه اسـتفاده از محتـوای ویدئویـی و چندرسـانه ای داخلـی منجـر بـه افزایـش ترافیـک پهنـای بانـد داخلـی شـود. بـا توجـه بـه همـه این مـوارد، مسـوولان وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعات بـه ایـن فکـر افتادنـد کـه در ایـران نیـز مدلـی را در نظـر بگیرنـد کـه ضمـن تسـهیل فعالیـت مشـترکان و ایجـاد بـازار مناسـب تر بـرای اپراتورهـای اینترنـت ثابـت، بـا تاکیـد بـر حقـوق مصرف کننـده نهایـی، محدودیـت کاربـران در اسـتفاده از دیتـای ویدیوئی را کاهـش داده و قیمت را منطقی تـر کننـد؛ همچنیـن، به توسـعه بـازار داخلی و تولیـد محتـوای بومـی نیـز کمـک کننـد.
از ایـنرو، به دلیـل محدودیتـی کـه محاسـبه تعرفـه اینترنـت حجمی به همراه داشـت، الزم بود مصوبه ای وجود داشـته باشـد کـه خلاءهای یادشـده را برطرف کنـد. البتـه، در تعرفه هـای قبلـی هـم ارائـه اینترنـت به صـورت نامحـدود وجود داشـت، اما عملا غیرقابل اسـتفاده بـود. چـون هشت مـگ بـرای هرکاربـر برابـر یـک مـگ بـود و بـا سـرعت ۱۲۸ کیلو و ۲۵۶ کیلو که اینترنـت نامحـدود بـر مبنـای آنهـا عرضه می شـد، کاربر نمی توانسـت در حجم هـای بـالا دانلود کـرده و از این نامحـدود بودن اسـتفاده کنـد. بنابراین، یکـی دیگر از اهدافـی کـه مصوبه ۲۶۶ دنبـال کرد، بالا بـردن کیفیت اسـتفاده از پهنـای بانـد بود.
نحوه محاسبه تعرفه اینترنت در مصوبه ۲۶۶
در هرحـال بعـد از کش و قوس های فراوان سـرانجام در سـال ۹۶ مصوبـه ۲۶۶ در ۸ بخـش، ۲ مـاده و ۵ تبصـره بـا هـدف توسـعه بـازار اینترنت ثابت، توسـعه شـبکه ملـی اطلاعات، رفـاه بیشـتر کاربـران و صیانت از حقـوق مصرف کننده تصویب شـد. مبنای محاسـبه تعرفـه در ایـن مصوبه بر اساس سـرعت و حجم اسـت و اینگونـه نیسـت کـه برخلاف بـاور عمـوم صرفـا بـر مبنـای یکـی از آنها باشـد. به بیـان دیگـر، در مصوبـه ۲۳۷ کاربـر بـا حجـم نامحـدود دیتـا مصرف کـرده و هر ماه رقم مشـخصی پرداخـت می کـرد.
امـا در مصوبـه ۲۶۶، سیاسـت اسـتفاده منصفانـه (Policy Usage Fair) براسـاس شـرایط رقابتـی از سـوی ارائه کننـدگان خدمـات به عنـوان یکـی از ایـن اصـول نیـز مطـرح شـد کـه بـر مبنـای آن ارائه کننـدگان خدمـات دسترسـی بـه اینترنـت پرسـرعت ثابـت از راه فناوری های سـیمی (شـامل سـیم مسـی یـا فیبـر) بایـد جـداول تعرفـه ای خـود را مبتنـی بـر سـرعت و بـه صـورت غیرحجمـی (based Connection )تنظیـم کننـد.
تعرفه اینترنت برپایه سرعت چگونه محاسبه می شود؟
محاسـبه تعرفـه اینترنـت بر اسـاس سـرعت یـا همان تعرفه گـذاری اینترنـت غیرحجمـی، بـه ایـن معناسـت کـه در آن فـروش بـر پایـه سـرعت انجـام می گیـرد. اما ایـن بـدان معنا نیسـت کـه اسـتفاده از بسـتر اینترنت از نظـر حجـم بینهایـت اسـت و مبحث حجـم مطرح نیست. در ایـن روش محاسـبه، مشـترک بـر اسـاس سـرعت کـه کـف آن ۵۱۲ کیلوبیـت بـر ثانیـه اسـت، بسـته اینترنـت خریـداری می کنـد. امـا پـس از اتمـام حجـم بسـته اصلـی سـرویس قطـع نمـی شـود بلکـه بـه سـرعتی پایین تـر (۱۲۸ کیلوبیـت بـرثانیـه) به صـورت نامحـدود تغییـر میکند و تـا زمان آخر قـرارداد و در صورتـی کـه حجـم اضافـی خریداری نشـود، سـرویس بـه همیـن صـورت باقـی مانـده و بـه محـض خریـد حجـم اضافـی، سـرعت سـرویس بـه حالـت اولیـه بازمی گـردد.
بـر اسـاس ایـن تعاریـف، وقتـی اینترنـت ثابـت از حالـت حجمـی خـارج شـود، دیگر بحـث رقابـت میان اینترنـت همـراه و اینترنـت ثابـت مطـرح نیسـت. بـا توجـه بـه تغییـر فرهنـگ مصرفـی مـردم، کاربـران بـرای کاربردهایـی کـه نیـاز بـه حجـم بـالا دارنـد بـه سـمت اینترنـت ثابـت و در مـورد فعالیت هایـی کـه حجـم بـالا نیاز نـدارد و غالبا فـوری هسـتند از اینترنت همـراه اسـتفاده می کننـد و این دو بـازار از هم تفکیک می شـوند.
مبنای محاسبه FUP چیست؟
در این مصوبه سیاسـت اسـتفاده منصفانه عبارتست از حداکثـر میزان ترافیکی که مشـترک می تواند در یک دوره بـا همان سـرعتی که سـرویس را خریـداری کرده اسـت، اسـتفاده کنـد. FUP در بیشـتر مـوارد نیازهـای کاربـر را پاسـخ می دهـد و عملا تفاوتـی بـا اینترنـت نامحـدود نـدارد، ضمـن اینکـه در ایـن نـوع محاسـبه سـرعت هـم به صـورت قابـل توجهـی افزایـش یافتـه اسـت.
بـر اسـاس FUP بنابـر سـرعتی کـه مشـترک خریـداری کـرده حجمـی در نظـر گرفتـه می شـود کـه مختـص خـود اوسـت و بـه اشـتراک گذاشـته نمـی شـود. مـدل اقتصادی مصوبه ۲۶۶ سـرعت اسـت، اما در کنـار سـرعت، FUP هـم لحـاظ شـده اسـت. پژوهش هایـی کـه در سـطح دنیـا انجـام شـده نشـان می دهـد محاسـبه تعرفـه اینترنـت ثابـت براسـاس FUP گامـی بلنـد و رو بـه جلـو همـراه بـا تحـول در شـیوه خدمت رسـانی اینترنتـی محسـوب می شـود کـه بـرای کاربـران نیـز سـودمند خواهـد بـود. البتـه الزم اسـت وظیفـه محول شـده بـه سـرویس دهندگان اینترنتـی بـرای پیشـنهاد آسـتانه مصـرف منصفانـه، واقعـا منصفانـه و متناسـب بـا تعریـف جهانـی ایـن مفهـوم و بـه معنای رایج آن باشـد تا موثر واقع شـود.
در ابتـدا قـرار بـود ایـن حـد کاملا به عهـده اپراتورهـا گذاشـته شـود. دلیـل آن هـم ایـن بـود کـه اپراتور بنابـر شـرایطی کـه در فضـای رقابتـی میـان حـدود ۱۷ اپراتـور عرضه دهنـده اینترنـت پرسـرعت ثابـت وجـود دارد، می توانـد خـودش عـددی تعیین کنـد و کاربران هـم حـق انتخـاب دارنـد کـه هرکـدام از اپراتورهـا را که می خواهنـد انتخـاب کننـد. امـا بعـد بـرای اینکـه بـازار دچـار رکود نشـود، رگولاتـوری یک حداقـل و حداکثری بـرای آن در نظـر گرفتـه اسـت و اکنـون بـا حفـظ کـف و سـقف هـر اپراتـور بسـته بـه مصـرف مشـترکان خـود آسـتانه مصـرف منصفانـه را تعییـن می کنـد.
دسـت اندرکاران تصویـب ایـن مصوبـه معتقدنـد بـا ایـن روش جدیـد فضـای رقابتی شـکل خواهـد گرفت کـه در نهایـت بـه نفـع مصرف کننـده نهایـی اسـت. بـر اسـاس ایـن مصوبـه، دارنـدگان پروانـه موظـف شـدند در اعمـال سیاسـت اسـتفاده منصفانـه جزییـات دقیق را به مشـترکان اعلام کننـد. همچنین، دارنـدگان پروانـه ملـزم شـدند جزئیـات اعمـال سیاسـت اسـتفاده منصفانـه خـود را بـه سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیوئـی نیـز اعـلام کنند.
علاوه بـر ایـن، اپراتورهـای مسـلط در بـازار در سـه حـوزه صوت ثابت، داده ثابت و همراه (شـامل صوت و داده) پـس از تنظیـم طرح هـای تعرفـه ای مورد نظر خـود شـامل طرح هـای عـادی و تشـویقی بـا توجـه بـه کـف و سـقف تعرفه هـای تصویـب شـده، موظـف شـدند تاییدیـه رگولاتـوری را دریافـت کننـد. بنابرایـن، براسـاس مصوبـه ۲۶۶ ارائه کننـدگان خدمـات ملـزم هسـتند در تمامـی طرح هـای تنظیـم شـده خـود حجـم ترافیـک بین الملـل از داخـل را بـه نحـوی تفکیـک و ارایـه کننـد کـه آسـتانه اسـتفاده منصفانـه ترافیـک داخـل حداقـل دو برابـر آسـتانه اسـتفاده منصفانـه ترافیـک بین الملـل باشـد.
صیانت از حقوق مصرف کننده
نکتـه بـا اهمیـت دیگـر در این رابطـه این اسـت که، در چنـد سـال اخیـر فرهنـگ مصـرف کاربـران ایرانـی هم ماننـد دیگر کشـورها تغییر کرده و ایـن تغییر فرهنگ مصـرف دیتـا از متـن بـه ویدئـو باعـث شـده مصـرف دیتـا بـه شـدت افزایـش یابـد. بنابرایـن، بـه تعرفه ای نیـاز اسـت کـه بـر اسـاس آن، مشـترکان بتواننـد بـا پرداخـت اشـتراک ثابـت ماهانـه، بـدون اینکـه نگـران پایـان حجـم خـود باشـند، از بسـتر اینترنـت اسـتفاده کننـد.
اینگونـه بـود کـه در تعرفه گذاری هـا تغییـر رویکـرد از حجـم بـه سـرعت مطـرح شـد. چراکـه نیـاز بـه تصویـب مصوبـه ای بـود کـه بـر اسـاس آن فـروش اینترنـت فقـط بـر اسـاس حجـم نبـوده و سـرعت دسترسـی هـم مـورد توجـه قـرار گیـرد. بـه بیـان دیگـر، سـرویس های حجمـی تلفن همـراه با ۲ یـا ۳ گیـگ تـوان پخـش ویدئـو هـا را ندارنـد و علـت اصلـی اصـرار بـه اسـتفاده کاربـران اینترنـت ثابـت از بسـته هـای غیرحجمـی، هدایـت بـه سـمت اسـتفاده از ویدئـو اسـت. بـالای ۷۵ درصـد سـرویس های روی اینترنـت، ویدئو اسـت و از آنجائیکه خـواه، ناخواه کاربر بـا جریـان تغییـر فرهنگ مصـرف همراه می شـود نیاز بـه تعرفه گـذاری بود کـه کاربـر کمترین هزینـه را برای اسـتفاده از ایـن نـوع داده تقبـل کند.
نقش شرکت ارتباطات زیرساخت پیرامون مصوبه ۲۶۶
پیـش از تصویـب مصوبـه ۲۶۶ هزینـه واگـذاری پهنـای بانـد اینترنـت بـه اپراتورهـا بـر اسـاس پیـک مصرفـی ماهانـه محاسـبه مـی شـد، امـا در مصوبـه ۲۶۶ پنـج درصـد بالاتریـن پیـک مصرفـی حـذف و پیـک باقـی مانـده کـه ۹۵ درصـد اسـت، محاسـبه می شـود. بـه این معنـا کـه، حجـم مصرفـی دیتـا به صـورت پلکانـی مالک مصـرف اپراتورها برای محاسـبه هزینه پهنـای باند آنها خواهـد بـود. بـه بیـان دیگـر، در نحـوه محاسـبه و دریافـت هزینـه خدمـت پهنـای بانـد اینترنـت، پیـش از ایـن مـدل تخفیـف پلکانـی بـرای مصـرف بیشـتر اپراتورهـا بـه صـورت تجمیعی درهـر نقطه حضور (POP) محاسـبه می شـد، امـا درشـیوه جدیـد محاسـبه بـه صـورت تجمیـع کشـوری پهنـای بانـد انجـام خواهـد شـد.
بنابرایـن، تـا پیـش از تصویـب مصوبـه ۲۶۶ مـدل محاسـبه پهنـای باند توزیع شـده زیرسـاخت براسـاس میـزان مصرف در هر منطقه (هـاب) و به صورت پلکانی محاسـبه می شـد. امـا هـم اکنـون مطابـق بـا مصوبـه ۲۶۶، بـه جـای هـر هـاب، مجمـوع مصـرف در همـه هاب هـا و بـه صـورت تجمیعـی محاسـبه می شـود کـه ایـن موضـوع موجـب کاهـش درآمـد شـرکت ارتباطات زیرسـاخت شـده و ایـن شـبهه را ایجـاد کـرد کـه نـرخ پهنـای باند در مصوبه ۲۶۶ کاهش یافته اسـت.
این در حالـی اسـت کـه در روش اسـتاندارد، بـرای انـدازه گیـری میـزان مصـرف پهنـای بانـد، ۵ درصـد پیـک ترافیـک غیرمتعـارف را حـذف می کننـد. امـا تـا پیـش از تصویب مصوبـه مـورد بحـث، روال محاسـبه پهنای باند توسـط زیرسـاخت، بـدون درنظر گرفتن پیک غیرمتعـارف بود. در روش جدیـد کـه بر مبنـای مصوبه ۲۶۶ اجرایی شـده اسـت، ۵ درصـد غیرمتعـارف پیـک مصـرف پهنـای باند حـذف شـده و مابقـی آن محاسـبه می شـود.
بنابرایـن پیـرو مصوبـه ۲۶۶ درنتیجـه اعمـال شـیوه جدیـد محاسـبه پهنـای بانـد، کاهـش حـدود ۲۰ درصـدی قیمـت هزینه واگذاری، قیمـت خدمت پهنای بانـد و اینترنـت را بـرای مشـتریان شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت کـه اپراتورهـا هسـتند، به همراه داشـته که قطعـا مصرف کننـده نهایـی نیـز از آن منتفـع خواهـد شـد. ضمـن اینکـه، ایـن مصوبـه بـه تمرکززدایـی شـبکه اپراتورهـا در راسـتای سیاسـت های شـبکه ملـی اطلاعـات نیـز کمـک خواهـد کـرد.

منبع:

1400/04/23
19:27:37
0.0 / 5
716
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(2)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۵
لینک دوستان كمیاب آنلاین