آرشیو مطالب : نمایش

قابلیت تشخیص رنگ چراغ راهنمایی در سیستم راننده خودكار

قابلیت تشخیص رنگ چراغ راهنمایی در سیستم راننده خودكار

ساخت یك ماده رسانای الكتریكی با قابلیت نوردهی و خودترمیمی

ساخت یك ماده رسانای الكتریكی با قابلیت نوردهی و خودترمیمی

به روزرسانی نقشه های ویز با اطلاعات مربوط به كروناویروس

به روزرسانی نقشه های ویز با اطلاعات مربوط به كروناویروس

بات نت ها ركورد زدند

بات نت ها ركورد زدند

آلودگی های اینترنتی افزایش یافت

آلودگی های اینترنتی افزایش یافت
لینک دوستان كمیاب آنلاین